Tilbakelevering

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Forbrukeren kan også angre på kjøpet før varen er levert. Det vises for øvrig til Forbrukerrådets veileder for angrerett.

Opplysningsskjema og angreskjema

Den næringsdrivende må gi forbrukeren tilstrekkelige opplysninger om varen og angreretten. Disse opplysningene anbefales gitt ved å fylle ut skjema for opplysninger om angrerett, som er utarbeidet av departementet. [6] Dersom skjemaet anvendes, anses kravene til opplysninger knyttet til angreretten for oppfylt. [7] Skjemaet skal sendes til forbrukeren i papirform, på e-post eller på et annet varig medium. Selger har bevisbyrden for at opplysningsplikten etter angrerettloven er oppfylt.

Ved avtaler hvor forbrukeren har angrerett, skal forbrukeren motta et angreskjema[8] Departementet har utarbeidet et angreskjema som kan benyttes. Skjemaet skal sendes til forbrukeren i papirform, på e-post eller på et annet varig medium. Det vil ikke være tilstrekkelig å vise til at skjemaet er til- gjengelig på den næringsdrivendes nettsted. Ved bruk av angreretten, kan forbrukeren velge mellom å benytte mottatt skjema eller å fremsette en annen utvetydig erklæring.

Eksempler på skjemaer er tilgjengelig på http://www.signform.no/dss/. Den visuelle utformingen og hvordan opplysningene gis kan tilpasses så lenge alle krav som følger av angrerettloven er oppfylt. Forbrukertilsynet anbefaler at man i størst mulig grad benytter de foreliggende  skjemaene.

Kjøperens rett til undersøkelse av varen

For å kunne ta stilling til om angreretten skal benyttes, har kjøperen rett til å undersøke varen. En forsvarlig prøving eller test av varen for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon medfører ikke at angreretten faller bort, eller at det kan kreves kompensasjon for undersøkelsen. Rettigheten kan sammenlignes med de undersøkelsene man kan foreta hvis man kjøper varer i en butikk, eksempel- vis prøve et klesplagg.

Forbrukeren kan imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen dersom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig og nødvendig. En redusert verdi på varen vil gjerne bestå av vask/rens eller reparasjonskostnader. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig.

Det er selger som har bevisbyrden for at det foreligger en verdireduksjon, samt at dette skyldes kjøperens håndtering av varen. Dette innebærer at varen må bære preg av at forbrukeren har undersøkt den utover det som er  nødvendig.

For at selger skal kunne kreve at forbrukeren erstatter  verdireduksjonen,  forutsetter   dette at selger har gitt forbrukeren opplysninger om angrerett [9].

Returkostnader

Med mindre annet er avtalt, dekker kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen. Direkte kostnader vil være forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelle andre direkte utgifter som eksempelvis innkjøp av ny fraktemballasje. Begrepet dekker ikke eventuelle administrative kostnader returen har for den næringsdrivende.

Kjøper skal likevel ikke dekke returkostnadene dersom selger ikke har opplyst om denne plikten i forkant av avtaleinngåelsen.

Unntak fra angreretten

Dersom avtalen er unntatt angrerett etter angrerettloven § 22, må dette formidles til kjøper før avtaleinngåelse. Bestemmelsen unntar en rekke avtaler fra angrerett, herunder:

Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato

Eksempler kan være ferske matvarer eller avskårne blomster. Helsekostprodukter vil ikke omfattes av unntaket.

Tilvirkningskjøp

Dette er kjøp hvor varer er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Eksempler kan være skreddersydde gardiner eller et skap tilvirket etter forbrukerens anmodninger.

Begrunnelsen for dette unntaket er at angrerett kan påføre den næringsdrivende store tap, fordi det ikke er mulig eller svært vanskelig å selge varen til andre. Formålet med unntaksbestemmelsen er imidlertid ikke å omfatte standardvarer som den næringsdrivende, for å unngå lagringskostnader, først tilvirker etter bestilling fra forbruker som gjør visse mindre valg.

Unntaket skal tolkes snevert. Kjøp av masseproduserte varer med påtrykt årstall kan ikke anses som tilvirkningsvare selv om det kan være vanskelig å få solgt varen året etter, og angreretten må derfor være i behold. Det må være den næringsdrivendes risiko å selge den type varer.

Forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur

Unntaket forutsetter at forseglingen er brutt etter levering. Eksempler kan være helsekost- produkter, kosmetikk, under- eller badetøy.

Med forsegling menes en særlig emballasje som beskytter varen og tjener som sikkerhet for at varen ikke har vært åpnet. Eksempelvis en plastfolie som omslutter produktet.

Forseglede lyd- eller bildeopptak eller programvare

Unntaket forutsetter at forseglingen er brutt etter levering. Eksempler kan være CD eller DVD.

Selger har som nevnt en opplysningsplikt i forkant av avtaleinngåelsen dersom avtalen er unntatt fra angrerett, eventuelt om under hvilke omstendigheter angreretten kan tapes, jf. angrl. § 8 første ledd bokstav k. Den næringsdrivende vil ved salg av slike forseglede varer derfor være forpliktet til å opplyse før avtaleinngåelsen at angreretten bortfaller hvis forseglingen blir brutt etter levering.

Merk at selgerens opplysningsplikt etter angrerettloven § 8 gjelder uavhengig av om kjøpet er unn- tatt angrerett etter lovens § 22.